Na bazartani.pl znajdziesz oferty sprzedaży 86 241 nowe i używanych produktów!

używane rowery

Nie znalazłeś, czego szukasz?
Zapisz się na nasz powiadomienia e-mail!

 • używane rowery
Miejsca, gdzie można kupić używane rowery

65 ofert dla zapytania o używane rowery

 • inwestor bądź ślusarnia / pomysł do wdrożenia

  Text będzie bardzo długi ale warto przeczytać
  POMYSŁ DLA ….......
  W związku z dużą ilością zapytań odpowiadam „Projekt na rowerowych kołach” to suma kilku projektów i
  nowy model biznesowy ,jest to nowe spojrzenie na biznes w myśl zasady nie zarobisz fortuny sam
  ,pozwól by inni zarobili ją dla ciebie Wiele osób oczekuje szybkich efektów ,niestety to nie ten pomysł
  Projekt składa się z kilku mniejszych których pominięcie gwarantuje porażkę więc droga na skróty nie
  wchodzi w grę
  Składowe projektu :
  1.Sprowadzanie rowerów miejskich z Holandii (nie od razu)
  2.Serwis rowerowych (nie od razu)
  3.Budowa rowerów na zamówienie , ramy rowery inwalidzkie przeróbki , modernizacje.
  4.Budowa rowerów zarobkowych , czterokołowych rowerów kurierskich, straganów, barów, riksz .
  5.Organizacja Społecznych spółdzielni pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  6.Handel oraz wypożyczalnia rowerów do celów rekreacyjnych i zarobkowych
  Większość tych składowych jest dofinansowywana z funduszy europejskich lub państwowych każda
  składowa przyniesie zysk ale głównym dochodem nie będzie żadna z nich tylko suma tych działań ,to ona
  przyniesie największy zysk inwestorowi , Posiadam rozeznanie rynku , zapotrzebowanie , wiedzę o
  konkurencji a co najciekawsze nie chce być wspólnikiem tylko za swoją wiedzę chce stałą stabilną prace
  przy projekcie więc cały wypracowany zysk to zysk dla inwestora
  adn1. Handel rowerami z Amsterdamu kupionymi od miasta
  wstępne wyliczenia :
  transport 500eu. bus na 200szt trasa Amsterdam - Warszawa
  rowery kupować od 15 do 25 euro a rowery firmy Batavus , Gazelle, Sparta można kupować nawet do
  40eu.
  Jeśli dobrze porozmawia się z firmą zajmującą się zbieraniem rowerów dla miasta można kupić legalne
  rowery na wywóz z Holandii za dosłownie symboliczną opłatą
  podsumowując ogólnikowo:
  200szt x 25eu = 5000eu + 500eu transport = 5500eu
  1sz roweru = 27,5eu =120zł
  w tym będą rowery które pójdą w różnych cenach w detalu i część do hurtu sumy są zaokrąglone a
  transport wykonuje mój kolega który jeździ regularnie do Niemiec
  W wersji drugiej transport będzie kosztował podobną kwotę ale rowerów na jeden transport
  będzie można zabrać 500szt wszystko zależy od inwestora
  Adn2.
  Serwis rowerowy będzie tak zorganizowany by praca zużycie narzędzi nic nie kosztowały Oczywiście
  wedle mojego ciekawego know how opierającego się o założenie spółdzielni społecznej
  adn3.
  Ponieważ istnieje zapotrzebowanie na rowery nietypowe rehabilitacyjne handlowe oraz rowery na miarę
  wiec chciałbym je zaspokoić i zarabiać na tym , przy zerowych kosztach pracy zarobie na materiale
  zamówieniu oraz pracy zleconej innej firmie To dość skomplikowane ale wytłumaczę każdemu kto
  podpisze klauzule tajności lub podejmie ze mną współprace
  adn4.
  Chodzi mi konkretnie o jeden rower który w 15 minut można zmienić w wyżej wymienioną maszynę na
  którą będzie w danej chwili zapotrzebowanie rower ma już własny dizajn są jego plany dane techniczne itp.
  wystarczy tylko zrealizować .
  Adn5.
  Społeczna spółdzielnia pracy
  Spółdzielnia socjalna – podmiot polskiego prawa łączący
  cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej(przedsiębiorstwo społeczne). Członkami
  spółdzielni socjalnej muszą być co najmniej w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
  Ustawowo celem spółdzielni jest powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku
  pracy jej członków. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie
  osobistego świadczenia pracy przez jej członków.
  Założenie spółdzielni[edytuj | edytuj kod]
  Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych i równocześnie
  zaliczające się do przynajmniej jednej z następujących kategorii:
  •bezrobotni,
  •niepełnosprawni,
  •uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub środków odurzających po zakończeniu leczenia,
  •chorzy psychicznie,
  •bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  •osoby opuszczające więzienie, które mają trudności z reintegracją społeczną,
  •uchodźcy uczestniczący w indywidualnym programie integracji,
  oraz inne osoby, pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza 50% ogólnej liczby założycieli.
  Założycieli musi być minimum pięciu. Spółdzielnia socjalna jest osobą prawną i podlega wpisowi
  do Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek założycieli, do którego obowiązkowo dołączają
  zaświadczenia potwierdzające ich status jako osób należących do wymienionych kategorii (orzeczenie
  o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o statusie bezrobotnego,
  zaświadczenie o statusie bezdomnego realizującego indywidualny program wychodzenia z
  bezdomności, o zakończeniu przez osoby uzależnione wymaganych programów terapeutycznych
  itp.).
  Spółdzielnię socjalną mogą również założyć co najmniej dwie spośród następujących osób prawnych:
  •organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  •jednostki samorządu terytorialnego;
  •kościelne osoby prawne.
  Osoby prawne po założeniu spółdzielni socjalnej zobowiązane są do zatrudnienia co najmniej 5 osób
  spośród tych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w terminie 6 miesięcy
  od zarejestrowania spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Założona spółdzielnia musi w obrocie posługiwać się oznaczeniem "Spółdzielnia Socjalna".
  Spółdzielcy[edytuj | edytuj kod]
  Spółdzielnia socjalna nie może mieć mniej niż 5 i więcej niż 50 członków, w przeciwnym razie podlega
  likwidacji. To samo dotyczy sytuacji, kiedy limit liczby członków ze szczególnymi kwalifikacjami będzie
  przekraczał 50% ogólnej liczby członków spółdzielni nieprzerwanie przez 3 miesiące. Ograniczenie
  maksymalnej ogólnej liczby członków do 50 nie dotyczy spółdzielni socjalnych powstałych z
  przekształcenia dotychczasowych spółdzielni niewidomych i inwalidów.
  Krąg osób, które mogą być członkami spółdzielni, jest szerszy od określonego wyżej kręgu możliwych
  założycieli.
  •W szczególności członkostwo w założonej spółdzielni mogą nabyć osoby zagrożone wykluczeniem
  społecznym zograniczoną zdolnością do czynności prawnych.
  •Możliwy jest również udział osób nie posiadających statusu wykluczonych, lecz przydatnych dla
  spółdzielni ze względu na kwalifikacje, których nie posiadają pozostali spółdzielcy; ich liczba nie może
  przekroczyć 50% ogólnej liczby członków spółdzielni oraz osoby zatrudnione nieprzerwanie przez
  okres 12 miesięcy w spółdzielni socjalnej, której założycielami były osoby prawne..
  •Ponadto członkami mogą być – w braku odmiennych postanowień statutu – organizacje
  pozarządowe, których celem nie jest osiąganie zysku, np. fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby
  prawne, a także jednostki samorządu terytorialnego, np. powiat, gmina.
  Bez prawa członkostwa pracę na rzecz spółdzielni socjalnej mogą wykonywać osoby skazane na karę
  ograniczenia wolnościoraz wolontariusze.
  Działalność spółdzielni[edytuj | edytuj kod]
  Spółdzielcy prowadzą działalność o dwojakim charakterze. Nadrzędnym ich celem jest powrót do
  uregulowanego życia społecznego i zawodowego i temu celowi podporządkowana jest podstawowa
  działalność spółdzielni. W art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych wskazano, iż działa ona na
  rzecz:
  •społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie
  i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych
  w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
  •zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie
  i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy- a działania te nie są
  wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.
  Drugim celem spółdzielców jest prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o wspólną pracę (art. 2 ust.
  1 ustawy). Ponadto spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną, kulturalnooświatową
  oraz społecznie użyteczną – zarówno na rzecz swoich członków jak również środowiska
  lokalnego. Cele te są finansowane z nadwyżki bilansowej (art.10 ust.1 ustawy), która nie może być
  podzielona między członków spółdzielni (art.10 ust.2 ustawy)
  Wsparcie finansowe ze strony państwa[edytuj | edytuj kod]
  •Założyciele spółdzielni zwolnieni są z opłat rejestracyjnych – za wpis spółdzielni do Krajowego
  Rejestru Sądowego i za wydrukowanie ogłoszenia o powstaniu spółdzielni w Monitorze Sądowym i
  Gospodarczym.
  •Osoby chcące założyć spółdzielnię socjalną mogą otrzymać jednorazowo środki z Funduszu Pracy
  na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 4-krotnej wysokości
  przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej.
  •Osoby chcące przystąpić do już istniejącej spółdzielni socjalnej mogą otrzymać środki z Funduszu
  Pracy w wysokości 3- krotności przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka.
  •Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo
  poszukująca pracy może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości nie wyższej niż
  15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
  •Dochody spółdzielni wydatkowane w roku podatkowym na społeczną i zawodową reintegrację jej
  członków są – w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów – zwolnione z podatku
  dochodowego od osób prawnych (CIT).
  •Spółdzielnia socjalna może ubiegać się o sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy składek na
  ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od kwoty minimalnego wynagrodzenia osób, o
  których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, w pełnej wysokości przez okres 24
  miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, na podstawie
  odpowiedniej umowy między właściwym starostą a spółdzielnią (wymagany udokumentowany
  wniosek spółdzielni).
  •Spółdzielnia socjalna nie musi stosować ustawy o rachunkowości, jeżeli jej przychody netto ze
  sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły
  równowartości 1,2 mln euro.
  Zrzeszenia spółdzielni[edytuj | edytuj kod]
  Podejmowane są próby nawiązania współpracy pomiędzy poszczególnymi spółdzielniami, polegającej
  m.in. na wymianie doświadczeń i wspólnej walce o przepisy wspierające rozwój spółdzielczości
  socjalnej. Aktywny na tym polu jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)
  [4].
  Głównym celem OZRSS jest:
  •Promocja i wspieranie idei społecznej spółdzielczości socjalnej;
  •Działanie na rzecz szeroko rozumianej reintegracji społecznej i zawodowej;
  •Zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom socjalnym pomocy w ich działalności statutowej.
  Adn6.
  Rowery będą sprzedawane w punkcie I na platformie internetowej dodatkową atrakcją będzie
  możliwość wypożyczenia roweru na weekend lub na urlop , przewiduje też usługi typu
  przechowalnia rowerów przez okres zimowy
  Równie dobrze można skupować sprzęt dla dla osób niepełnosprawnych na który niepełnosprawny
  otrzyma dofinansowanie 90% z PFRON – u, lub też wypożyczać go za odpłatą .
  Oczywiście nie przedstawię całego biznes planu bo było by to lekceważeniem przyszłych inwestorów ale
  pokazałem że wiem co chce robić i że wszystko jest realne Zapraszam do kontaktu tel.603323922

  2 000 zł

  Używane | 2015.11.23. | Warszawa | www.lento.pl

  inwestor bądź ślusarnia / pomysł do wdrożenia
 • Tanio sprzedam duże mieszkanie z niskim czynszem.

  Sprzedam mieszkanie trzypokojowe z dużym balkonem. Wymiary pomieszczeń: kuchnia 400/210cm, salon 490/340cm, średni pokój 400/350cm, mały pokój 460/220cm. Mieszkanie jest ciepłe, jasne, ciche i funkcjonalne. Bardzo dobra lokalizacja i bezpieczna okolica. W mieszkaniu dostępne są "kablówka" oraz internet. W budynku jest wózkownia (pomieszczenie na wózki i rowery) i suszarnia oraz należąca do powyższego lokalu piwnica (pomieszczenie gospodarcze).

  W pobliżu znajduje się:
  Ogrodzony plac zabaw (pod blokiem) widoczny z okien,
  Parking (pod blokiem) widoczny z okien,
  Przedszkole ok. 100m,
  Szkoła Podstawowa, Gimnazjum ok. 300m,
  Przychodnia lekarska ok. 100m,
  Gabinety lekarskie: stomatologiczny, USG, Rentgen, Mammograf ok. 50m,
  Apteka ok. 50m,
  Gabinet odnowy biologicznej, siłownia, solarium, kosmetyczka, fryzjer ok. 100m,
  Kościół Katolicki ok. 300 m,
  Sala Królestwa Świadków Jehowy ok. 200m,
  Boisko do piłki nożnej ("Orlik"), siatkowej i koszykówki ok. 50m,
  Super markety: Biedronka, Bricomarché ok. 100m,
  Super markety: Intermarché , Kaufland ok. 200m,
  Bankomat ok. 50m,
  Postój TAXI ok. 100m,
  Przystanek autobusowy ok. 50m,
  Droga wojewódzka nr 521 ok. 50m.

  Używane | 2015.11.22. | Kwidzyn | www.lento.pl

  Tanio sprzedam duże mieszkanie z niskim czynszem.
 • 2 pokoje, 35 metrów, Stare Miasto (ok.Placu Muzealnego)

  Ciche mieszkanie 2-pokojowe w pełni rozkładowe w niskim bloku z ogrzewaniem miejskim na Starym Mieście - okolice Placu Muzealnego.

  Składa się z:

  - salonu

  - sypialni z wyjściem na duży balkon od strony podwórka (cisza i spokój)

  - oddzielnej, widnej kuchni (z oknem)

  - łazienki z WC oraz z kabiną prysznicową

  - przedpokoju

  - dodatkowo balkon oraz piwnica

  Na klatce obok mieszkania znajduje się jeszcze komórka 2 m2 pomieści spokojnie 3 rowery.

  W okolicy 50 m znajduje się żłobek, a 150 m przedszkole i szkoła.

  Niskie koszty utrzymania.

  Mieszkanie bez obciążeń i zaległości.

  Dogodne połączenia komunikacyjne (tramwaj, autobus) ze wszystkimi częściami miasta.

  GORĄCO POLECAM I ZAPRASZAM NA BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ!!!

  Cena: 205 000 zł

  Interesuje Cię zakup tego mieszkania?

  ZADZWOŃ! 724 773 779 (tel. preferowany - zawsze dostępny)

  Expresowy Sprzedawca: mgr inż. PIOTR OGŁAZA

  e-mail: piotr.oglaza@homeexpert.pl

  Licencja pośrednika odpowiedzialnego zawodowo nr 19883

  numer oferty 318/3584/OMS

  205 000 zł

  Używane | 2015.11.20. | Wrocław | www.lento.pl

  2 pokoje, 35 metrów, Stare Miasto (ok.Placu Muzealnego)
 • AKCESORIA DZIECIĘCE

  Grę BUTLERS rolki steper, steper skrętny z linkami, urządzenie treningowe lalki, wanienkę plastykowa skarbonki materac sprężynowy 190x90x16cm wózki, latarnie na święcę prostownice do włosów , wyciskacz do cytrusów domofony, do popcornu, filtr do wody z cyfrowym termometr Galileo samochody, obrazki do naklejania na ścianę mikrofalówkę rowery wannę beżową wagi elektroniczne i zwykle wentylatory wózki na zakupy , lodówki wys.,80, i 155 cm, toster automatyczne pralki skarbonki dla dziecka małą zamrażarkę
  odkurzacz workowy i bez workowy halogenowe lampy stojące i stół pokojowy. biurko metal., witrynkę poniemiecka deskę do prasowania, krzesła lustra 180x70cm.grill elektr- nowy .. suszarkę do rak 220v umywalki zlewozmywaki z blachy nierdz, przepływowe podgrzewacze do wody i bojler 10 l. na 220 i 380v olej syntetyczny do chłodziarek dodatek polepszający spalanie do oleju opalowego, drabiny alu, .komplet zamków do domu, wózek -barek z podgrzewanym blatem na 220v, nowa fontannę do czekolady, ,elektr .czasowe włączniki i wyłączniki prądu ,torby ekologiczne bawełniane, rogi ozdobne wys.70cm, koszyki ozdobne do kwiatów, domofon, kilka wkładek patentowych na te same klucze do drzwi, liczniki do pomiaru prądu, żelazka, kosze na śmieci wieszak do przed pokoju, wieszak do pokoju nowe pokrowce do parasoli czajniki bez przewodowe kompletny zestaw komputerowy z monitorem
  expresy do kawy sprzedam Szczecin-Warzymice 7km od pl.Kosciuszki tel 0048 602232260

  35 zł

  Używane | 2015.11.21. | Szczecin | www.lento.pl

  AKCESORIA DZIECIĘCE
 • POKOJE CAŁOROCZNE nad morzem

  ZAPRASZAMY NAD MORZE (na wczasy, Sylwestra lub z innej okazji) do Mikoszewa - spokojnej miejscowości na Mierzei Wiślanej. Wypoczynek na plaży, spacery po lesie lub wycieczka do ujścia Wisły - to wszystko czeka na naszych gości.

  DO WYNAJĘCIA POSIADAMY:
  - jeden pokój 2 osobowy
  - cztery pokoje 4 osobowe

  WYPOSAŻENIE POKOI: łazienka z prysznicem, aneks kuchenny (lodówka, kuchenka gazowa, naczynia, sztućce), internet bezprzewodowy, tv.

  Wszystkie pomieszczenia są nowo wybudowane, pięknie wykończone w drewnie.
  Każde z nich jest 2-kondygnacyjne. Na parterze znajduję się mały salonik z aneksem kuchennym i łazienką; na piętrze (poddaszu) usytuowano sypialnie (pojedyncze tapczaniki). Zapewnia to pełen komfort pobytu.
  POKOJE są CAŁOROCZNE (centralne ogrzewanie), więc zapraszamy niezależnie od pory roku !!!

  Naszym gościom OFERUJEMY PONADTO (w cenie pobytu): rowery, grill, miejsce parkingowe.

  CENA: 30-40 zł (osobo/doba)

  KONTAKT:
  Tel: 607 311 323
  e-mail: kwaterymikoszewo@gmail.com

  MIKOSZEWO jest urokliwą miejscowością położoną na prawym brzegu Wisły (tuż przy ujściu jej wód do Zatoki Gdańskiej), na malowniczych terenach Mierzei Wiślanej.

  ATRAKCJE W POBLIŻU: wypoczynek na plaży (także strzeżonej), przejażdżki kolejką wąskotorową wzdłuż Mierzei, mini zoo (zwierzęta gospodarskie i ferma strusi), żuławskie zabytki (domy podcieniowe, wiatraki), rezerwat ptaków Mewia Łacha (przy ujściu Wisły).

  DLA AKTYWNYCH: wędkowanie, grzybobranie, jazda konna, szlaki piesze i rowerowe, baseny (kryty i otwarte).

  Położenie naszej miejscowości czyni ją ZNAKOMITĄ BAZĄ WYPADOWĄ przy organizowaniu wycieczek do: Gdańska (ok. 35 km), Malborka (ok. 45 km), Krynicy Morskiej (ok. 33 km).

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!

  ......................................................... ..........
  kwatery, tanie noclegi nad morzem, Gdańsk, dla turystów, noclegi nad morzem, pokoje nad morzem, wczasy nad morzem, kwatery nad morzem, nad morzem, wakacje nad morzem, urlop nad morzem, noclegi, blisko, morza, pokoje, blisko morza, wczasy, urlop, agroturystyka, wynajem pokoi, pokoje blisko morza, na Mierzei Wiślanej, Mierzeja Wiślana, pokoje całoroczne, sylwester, ferie zimowe, długi weekend, majówka, w pobliżu Gdańska, blisko Gdańska, komfortowe pokoje, w pełni wyposażone, Mikoszewo, pokoje dla wczasowiczów, pokoje gościnne, pokoje do wynajęcia, wakacje, wolne pokoje, plaża, pokoje z łazienkami, z internetem, internet

  35 zł

  Używane | 2015.11.23. | Stegna | www.lento.pl

  POKOJE CAŁOROCZNE nad morzem

Nie znalazłeś, czego szukasz?
Zapisz się na nasz powiadomienia e-mail!

 • używane rowery